About me...
Beauty and the Beast

Remember the first dance we shared?
Recall the night you melted my uglyness away?
The night you left with a kiss so kind
Only a scent of beauty left behind

Ah, dear friend I remember the night
The moon and the dreams we shared
Your trembling paw in my hand
Dreaming of that northern land
Touching me with a kiss of a beast

I know my dreams are made of you
Of you and only for you
Your ocean pulls me under
Your voice tears me asunder
Love me before the last petal falls

As a world without a glance
Of the oceans fair expanse
Such the world would be
If no love did flow in thee
But as my heart is occupied
Your love to me now has to die
Forgive me, I need more than you can offer me

Didn't you read the tale
Where happily ever after was to kiss a frog?
Don't you know this tale
In which all I ever wanted
Ill never have
For who could ever learn to love a beast?

However cold the wind and rain
Ill be there to ease up your pain
However cruel the mirrors of sin
Remember, beauty is found within


...Forever shall the wolf in me desire the sheep in you...

Kráska a zvíře

Pamatuješ na náš první tanec?
Vzpomínáš na noc, kdy jsi rozpustila mou odpornost?
Tu noc jsi odešla s polibkem tak milým
A zůstal po tobě jenom závan krásy

Ah, drahý příteli, pamatuji si na tu noc
Měsíc a sny, které jsme sdíleli
Tvá třesoucí se tlapa v mé ruce
Sníce o té severní zemi
Dotýkal ses mě polibkem zvířete

Vím, že mé sny pochází od tebe
Jsou o tobě a pouze pro tebe
Tvůj oceán mě táhne dolů
Tvůj hlas mě trhá vejpůl
Miluj mě, dokud poslední okvětní lístek neupadne

Jako svět bez pohledu
Oceánů rozlehlých
Takový by svět byl
Kdyby v tobě žádná láska neproudila
Ale mé srdce je zabráno
Tvá láska ke mě teď musí zemřít
Odpusť mi, potřebuju více, než mi můžeš nabídnout

Nečetla jsi pohádku,
kde po polibku žáby žili navěky šťastně?
Neznáš tento příběh
Ve kterém je vše, co jsem kdy chtěl
A nikdy mít nebudu
Protože kdo by mohl milovat bestii?

Bez ohledu na studený vítr a déšť
Budu tam a ukonejším tvou bolest
Bez ohledu na krutá zrcadla hříchu
Pamatuj, krása se nachází uvnitř

...Navždy bude vlk ve mě toužit po ovečce v tobě...


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz