About me...
Devil & the Deep Dark Ocean

A snowy owl above the haunted
waters
poet of ancient gods
Cries to tell the neverending story
prophecy of becoming floods

An aura of mystery surrounds her
the lady in brightest white
Soon the incarnate shall be born
The Creater of the night

Deep dark is his Majesty's kingdom
A portent of tomorrow's world
There shall the liquid give Him power
The red-eyed unborn lord

Fatal embrace of the bloodred waters
The cradle of infinite gloom
The spell to master this Earth
Carven on an infant's tomb

"I will die for the love of the mermaid
Her seduction, beauty and scorn
Welcome to the end of your life
-Hail the Oceanborn!"

"Disgraced is my virginity
Death has woven my wedding dress
Oh, Great Blue, breathe the morning dew
For you are the cradle for the image of god"

"Brave now, long rest is sweet
With me here in the deep

"I Prayed for pleasure, wished for love

Prayed for your..."

"Never pray for me!"

"Who the hell are you for me
But a mortal dream to see"

"This apathetic life must drown
Forever just for me"

"Leave me be
Leave me be
Leave me be..ee eeee... e"

"From cradle to coffin
shall my wickedness be your passion"

We shall come to set the dolphins free
We shall wash the darkened bloodred sea
Our songs will echo over the mountains and seas
The eternity will begin once again in peace

Ďábel a hluboký temný oceán


Sněžná sova nad prokletými vodami
Básnik bohů pradávných
Křikem svým vypráví příběh nekonečný
proroctví povodní nacházejících.

Aura tajemství ji obklopuje
dáma v té nejjasnější bílé
Brzy bude inkarnace zrozena
Tvůrce noci

Hluboce temné je království Jeho Veličenstva
Předzvěst světa zítřka
Tam Jemu tekutna moc dá
Nezrozenému pánu s očima rudýma

Osudové obětí krvavě rudých vod
Kolébka nekonečného soumraku
Kouzlo ovládnoucí tuto Zemi
Vyryto do hrobky kojence

"Zemřu pro lásku pany mořské
Její svůdnost, krása a posměch
Vítej na konci svého života
-Sláva Z Oceánu Zrozenému!"

"Zneuctěno mé panenství
Smrt ušila můj svatební šat
Oh, Velký Modrý, vydechni ranní rosu
Protože to tys kolébka pro obraz boha"

"Odvážná nyní, dlouhý odpočinek tak sladký je
Se mnou v hlubinách

"Modlila jsem se pro potěšení, přála jsem si lásku

Modlila jsem se za tvé..."

"Nikdy se za mě nemodli!"

"Kdo ksakru pro mě jsi
Pouze sen smrtelníka"

"Tenhle apatický život musí utonout
Navždy pouze pro mě"

"Nech mě být
Nech mě být
Nech mě být..ááá ááááá... e"

"Od kolébky k rakvi
bude má zkaženost tvou vášní"

Osvobodíme delfíny
Umyjeme krví ztemnělé moře
Naše písně mezi horami a moři budou se rozléhat
Věčnost bude znovu klidná


Text přeložil Shigor Birdman, http://shigor.mysteria.cz